Cel i założenia studiów

Upowszechnienie systemów informatycznych oraz rozwój technologii baz danych spowodowały, że zaczynamy "tonąć w danych". Brakuje nam jednak wiedzy, która tkwi w nagromadzonych danych. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu uruchamiamy nowe studia podyplomowe, których celem jest wykształcenie analityków danych, którzy potrafią efektywnie i racjonalnie wykorzystać nagromadzoną w danych wiedzę dla celów wspomagania swojej działalności biznesowej.

Studia te umożliwią słuchaczom:

 • Zapoznanie się z modelami i technikami eksploracji danych (ang. "data mining"), czyli odkrywania ukrytych, cennych informacji, tak by móc je zastosować w różnorodnych dziedzinach: przemysł, zarządzanie, handel, marketing, bankowość, finanse, medycyna, biologia, socjologia, psychologia.
 • Poznanie środowiska różnych pakietów oprogramowania (np. STATISTICA DATA MINER, WEKA), które umożliwiają stosowanie tych technik w praktyce.
 • Wykonywanie rzeczywistej eksploracji danych na dużych zbiorach danych.
 • Pokażą jak rozwiązywać rzeczywiste problemy biznesowe za pomocą szeroko dostępnych technik eksploracji.

Studium skierowane jest do absolwentów uczelni wyższych o różnych profilach, którzy chcą dokształcić się w zakresie nowoczesnych metod prowadzenia analiz eksploracyjnych, a w szczególności do kierowników działów analitycznych oraz innych osób zajmujących się przygotowaniem analiz i raportów w bankach, firmach produkcyjnych, konsultingowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, handlowych czy administracji publicznej.

Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry i odbywają się w soboty (od godz. 9.00 do 18.00). Program studiów obejmuje sumarycznie 240 godzin zajęć dydaktycznych, na które składają się wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, seminaria. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studium jest zaliczenie wszystkich zajęć dydaktycznych oraz obrona pracy końcowej, mającej walory aplikacyjne.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, posiadający odpowiednie doświadczenie metodyczne oraz praktyczne.

Kierownik studium: prof. dr hab. inż. Katarzyna Stąpor
Sekretarz studium: dr Marek Sikora

Zasady odpłatności

Odpłatność za studia podyplomowe wynosi 6000 zł i podzielona została na dwie części płatne na początku każdego semestru:

 • 3000 zł za I semestr
 • 3000 zł za II semestr

Dane dotyczące banku i numer konta dostępne są na stronie Dokumenty.

Tryb naboru i wymagane dokumenty

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem, jeżeli są nadal wolne miejsca). Na każdą edycję przyjmowane są 24 osoby, stosownie do liczby zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studium
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie
 • dowód wpłaty czesnego na konto uczelni
 • numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli zajęcia nie zostaną uruchomione